проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

 

Проект BG05M90P001-1.053-0001-C01 „Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите  на Захаро ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи"

Съобщение: Захаро ООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи", Проект BG05M90P001-1.053-0001-C01 „Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите  на Захаро ООД”.

 

 

На 10.07.2019 г.  между Министерството на труда и социалната политика, представлявано от Зорница Русинова – заместник – министър,  Захаро ООД, представлявано от Радостин Самаров – управител и МИГ Поморие“, се подписа първия тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи".

 

На 26.09.2019, Ръководството на фирмата, съвместно със своите партньори по изпълнение на Дейност: Информация и публичност и в изпълнение на условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., проведе информационна среща за стартитане на проекта.

 

Основни цели:

Целите на проекта на „Захаро“ ООД са свързани с подобряване на професионалната компетентност и капацитет на служителите на Захаро ООД  за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, а именно:

- Повишаване професионалната компетентност на заетите от целевата група /Заети лица над 54 год. и заети лица със средно или по-ниско образование. / чрез подобряване на квалификацията и/или валидиране на придобитите компетенции

- Повишаване капацитета на служителите от целевата група  чрез повишаване на ключовите им компетенции;

- Повишаване конкурентноспособността на организацията чрез  въвеждане на система за самообучение и собствена система за вътрешно - фирмено обучение с цел постигане на по-висока и по-качествена заетост;

- повишаване адекватността на уменията и знанията, съобразено с актуалните нужди на фирмата, за да се повиши производителността на труда  и за да се създадат условия за устойчива заетост.

- Подпомагане процеса на формиране на човешкия капитал

 

Дейности по проекта:

Проектното предложение е насочено към  предоставяне на обучения на работното място на служителите на Захаро ООД, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на компанията. С оглед постигането й, компанията ще реализира следните дейности:
- Дейност 1 "Предоставяне на обучение за повишаване и/ или за придобиване на нова професионалната квалификация за заетите в Захаро ООД".  Ще бъдат обучени  общо 45 заети в компанията - 15 заети по част от професия:  "Продавач - консултант" (код 341020), специалност "Продавач - консултант" (код 3410201) - втора квалификационна степен; 20 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код 541030), специалност "Производство на сладкарски изделия" (код 5410302) - втора квалификационна степен; 10 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код 541030), специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" (код 5410301) - втора квалификационна степен;
- Дейност 2 "Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности за заетите в Захаро ООД“, Ще бъдат обучени  общо 46 заети в компанията - 26 заети по КК2 "Общуване на чужди езици - Английски език" , три нива на обучение,  20 заети лица по КК "Дигитална компетентност" - 45 учебни часа 
- Дейност 3 "Въвеждане на система за самообучение и въвеждане на собствена система за вътрешно - фирмено обучение в Захаро ООД ".
Очакваните резултати от реализацията на проекта са осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение, създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване, подобряване производствения капацитет и  ефективността на служителите, адаптивност и гъвкавостта на служителите на пазара на труда,устойчиво развитие на компанията - кандидат 

 

Размер на безвъзмедната финансова помощ – 68 310.00  лева.

Период за изпълнение на проекта – 24 месеца

 

Целите на проектното предложение са в съответствие с Приоритет 3 на СВОМР: “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” и по-специално Специфична цел 3.1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, както и са насочени към насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на територията на МИГ Поморие. 
Отговарят на Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности; Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения. 
Успешната реализацията на проекта и постигането на заложените цели директно ще допринесе за постигане на Общата цел на Схемата .

 

Снимка
dsc_0056.jpg
Снимка
DSC_0058
Снимка
DSC_0059
Снимка
DSC_0065
Снимка
DSC_0066
Снимка
viber_изображение_2019-10-04_13-44-05
Снимка
viber_изображение_2019-10-04_13-44-04111